PROGRAMI PËR FËMIJË

Shkenca Kompjuterike

Ne jemi një nga shkollat më të mira në vend, me programin më unik për teknologji dhe media digjitale. Programi i shkencave kompjuterike për fëmijë është planprogram i dedikuar për mësimin e fëmijëve me standarde europiane dhe amerikane.

Sistemi ynë arsimor bazohet në kurrikulën e teknologjisë evropiane dhe amerikane, kombinon aftësitë thelbësore të të menduarit llogaritës, shkrim-leximin thelbësor të shekullit 21 dhe zhvillimin e besimit krijues. Programi mësimor u krijua me ekspertë në fushën e teknologjisë së informacionit, që fëmijët mund të krijojnë zgjidhje kreative të problemeve, zhvillim psikologjik, në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Video për ATD

Në këtë video mund të shikoni disa nga laboratoret dhe klasat tona në Akademinë e Artit, Teknologjisë dhe Dizajnit.

Regjistroni fëmijën tuaj

Aplikimet janë hapur tani!

Ne nuk u japim studentëve vetëm një arsim
dhe përvoja që i vendosin ata për sukses
në një karrierë. Ne i ndihmojmë ata të kenë
sukses në karrierën e tyre

Regjistrohu online përmes formës me poshtë:

Shërbimet tjera:

Çertifikimi – Pasi që fëmijët kalojnë me sukses ciklin e programimit, ata certifikohen nga Akademia për Art, Tekonlogji dhe Dizajn me titullin Junior Programmer.

SMS Njoftimet – Prindërit do të njoftohen përmes SMS mesazheve për mungesa të fëmijëve të tyre, gjithashtu për lajmërime dhe informata tjera me vlerë.

Monitorim Online – Prindërit kanë çasje online në panelin monitorues të progresit të fëmijëve të tyre, ku përmes saj munden me e shiku ecurinë e punës në çdo kohë.

Quiz i diturisë – Çdo vit organizohet quizi i diturisë ku fëmijët testojnë diturinë e tyre rreth teknologjisë.

Ofertat tona

Mosha 7-14 Mosha 15-17
Kohëzgjatja 1 vit akademik 10 muaj
Grupi 8 - 12 fëmijë 10 - fëmijë
Çmimi 35 EUR / Muaj 45 EUR / Muaj
Intenziteti 2 herë në javë
nga 90 min
3 herë në javë
nga 90 min

Ju mund të aplikoni edhe përmes email-it

Dërgoni një email, me emrin, mbiemrin dhe ditëlindjen e fëmijëve tuaj.

info@akademiaTD.com
+383 44 83 44 49

Mënyra e zhvillimit të fëmijës tuaj me plan programin tonë

Sistemi ekskluziv i kurseve dhe programeve me standart europian dhe amerikan
Junior 1
         7 vjeç
Junior 2
         8 vjeç
Elementar 1
          9 vjeç
Elementar 2
         10 vjeç
Eksplorues 1
         11 vjeç
Eksplorues 2
         12 vjeç
Eksplorues 3
         13 vjeç
Krijues
              14+ vjeç

Përmbajtja e programit dhe kurseve

Kuptoni procesin e krijimit të teknologjisë, ndërtoni aftësi logjike të menduarit.

Ndërtoni njohuri mbi konceptet kryesore të shkencave kompjuterike.

Zhvilloni aftësitë e të menduarit llogaritës dhe fitoni aftësi në gjuhën e parë të programimit të bazuar në sintaksë.

Zbatoni konceptet e shkencave kompjuterike.

Kurset

Scratchjr
Hopscotch
Tickle

Scratch
Gamefroot
Arduino

AppJamming
App Lab, Thunkable
Java Processing

Web programming
Python
VR-Realitet Virtual

Aftësitë e zhvilluara

Imagjinaten
Besim Krijues
Të menduarit logjik

Aftësi vëzhgimi
Të menduarit abstrakt
Shprehje Kreative

Të menduarit logjik
Zgjidhja divergjente e problemit
Vemendje ne detaje

Mendim Kritik
Autodidakt
Durimin

Objektivat e të nxënit teknik

Programim të bazuar në tabletë (iPad ose Android).
Krijoni animacione dhe loja

Programim me PC (laptop ose desktop), të kuptoni loops, variablat etj

Zhvilloni web dhe mobile aplikacione
Fitoni njohuri për shkencat kompjuterike përmes aplikimit në platforma të ndryshme

Praktikon konceptet aktuale të teknologjisë

Aftësitë e Shekullit 21

Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, mendësia inovative, shprehja krijuese, aftësitë e komunikimit, aftësitë e udhëheqjes

Kohëzgjatja e mësimit

12 Muaj

12 Muaj

10 Muaj

12 Muaj

Junior 1 & 2
7 vjeç
Përmbajtja e programit:

Kuptoni procesin e krijimit të teknologjisë, ndërtoni aftësi logjike të menduarit.

Kurset

Scratchjr
Hopscotch
Tickle

Aftësitë e zhvilluara:

Imagjinaten
Aftësi vëzhgimi
Të menduarit logjik

Objektivat e të nxënit teknik:

Vizatim të bazuar në tabletë (iPad ose Android). Krijoni animacione & video
Vizatim me PC (laptop ose desktop), të kuptoni vijat, prespektiven dhe format.

Aftësitë e Shekullit 21

Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, mendësia inovative, shprehja krijuese, aftësitë e komunikimit, aftësitë e udhëheqjes

Kohëzgjatja e mësimit:

12 muaj

Elementar 1 & 2
9-10 vjeç
Përmbajtja e programit dhe kurseve:

Ndërtoni njohuri mbi konceptet kryesore të shkencave kompjuterike.

Kurset:

Scratchjr
Hopscotch
Tickle

Aftësitë e zhvilluara:

Të menduarit logjik
Zgjidhja divergjente e problemit
Shprehje Kreative

Objektivat e të nxënit teknik

Vizatim me PC (laptop ose desktop), të kuptoni vijat, prespektiven dhe format.

Aftësitë e Shekullit 21

Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, mendësia inovative, shprehja krijuese, aftësitë e komunikimit, aftësitë e udhëheqjes

Kohëzgjatja e mësimit:

12 muaj

Eksplorues 1,2,3
11-13 vjeç
Përmbajtja e programit dhe kurseve:

Zhvilloni aftësitë e të menduarit llogaritës dhe fitoni aftësi në gjuhën e parë të programimit të bazuar në sintaksë.

Kurset:

AppJamming
App Lab, Thunkable
Java Processing

Aftësitë e zhvilluara:

Të menduarit logjik
Zgjidhja divergjente e problemit
Shprehje Kreative

Objektivat e të nxënit teknik:

Zhvilloni web dhe mobile aplikacione
Fitoni njohuri për shkencat kompjuterike përmes aplikimit në platforma të ndryshme

Aftësitë e Shekullit 21:

Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, mendësia inovative, shprehja krijuese, aftësitë e komunikimit, aftësitë e udhëheqjes

Kohëzgjatja e mësimit:

12 muaj

Krijues
14+ vjeç
Përmbajtja e programit dhe kurseve:

Zbatoni konceptet e shkencave kompjuterike.

Kurset:

Web programming
Python
VR-Realitet Virtual

Aftësitë e zhvilluara:

Mendim Kritik
Autodidakt
Durimin

Objektivat e të nxënit teknik

Praktikon konceptet aktuale të teknologjisë

Aftësitë e Shekullit 21:

Praktikon konceptet aktuale të teknologjisë

Kohëzgjatja e mësimit:

12 muaj