Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn

Rregullat e Përgjithshme

Home >Rregullat

Rregullat e institucionit

Ju mund të informoheni me rregullat e përgjithshme të Akademisë së Artit, Teknologjisë dhe Dizajnit ku studentët kanë mundësi të studiojnë në një institucion me të drejta të barabarta, transparente dhe vlera skandinave.

Kapitulli 1 - Rregullat e përgjithshme për kurse

§ 1-1. Fillimi
Rregulloret zbatohen për të gjitha kurset në Akademin për Art, Teknologji dhe Dizajn.

§ 1-2. Diploma / Çertifikata
Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn administron dhe lëshon çertifikatë për nivelin e kursit me titullin përkatës. Për të marrë një çertifikat kursi një student duhet të ketë kaluar provimin final të kursit me totalin e të paktën 60 pikeve.

§ 1-3. Përdorimi i punimeve të nxënësve
Materiali që studenti përgatitet për detyra dhe projekte si pjesë e planeve mësimore të akademisë, Art, Teknologji dhe Dizajn do të jetë në gjendje të arkivojë dhe ripërdorë për qëllime të mësimdhënies dhe marketingut.

Kapitulli 2 - Pranimi për kurse

§ 2-1. Kërkesat për pranim
E drejta e aplikimit është për te gjithë dhe pranimi bazohet në kualifikimet formale. Baza e përgjithshme për pranimin si student në Art School është përfundimi i suksesshëm i shkollës së fillore ose te keni me shume se 14 vjeç.

§ 2-2. Pranimet e studentëve
Art School është përgjegjës për pranimin në studime.
Zyrtari i Pranimeve organizon pranimin.
Ankesat trajtohen nga Bordi i Ankesave i Art School.

§ 2-3. Aplikimet
Aplikimi për pranim duhet të dorëzohet në formularin e aplikimit ne form te shkruar ne administrat ose nëpërmjet faqes së internetit të Art School. Ju gjithashtu mund te rezervoni nje ulse ne kurs, duke na kontaktuar permes telefonit.Të gjitha informatat relevante për aplikacionin do të dokumentohen. Aplikantëve u kërkohet të vetëdijesohen se çfarë dokumentacioni kërkohet për përpunimin e aplikacionit.

Kapitulli 3 - Rregullat e përgjithshme për shkollë profesionale

§ 1-1. Fillimi
Rregulloret zbatohen për të gjitha kurset në Akademin për Art, Teknologji dhe Dizajn.

§ 3-2. Diploma / Qertifikata
Akademia për Art, Teknologji dhe Dizajn administron dhe lëshon qertifikatë për nivelin e kursit me titullin përkatës. Për të marrë një qertifikat kursi një student duhet të ketë kaluar provimin final të kursit me totalin e të paktën 60 pikeve.

§ 3-3. Përdorimi i punimeve të nxënësve
Materiali që studenti përgatitet për detyra dhe projekte si pjesë e planeve mësimore të akademisë, Art, Teknologji dhe Dizajn do të jetë në gjendje të arkivojë dhe ripërdorë për qëllime të mësimdhënies dhe marketingut.

Kapitulli 4 - Pranimi për shkollë profesional

§ 2-1. Kërkesat për pranim
E drejta e aplikimit është për te gjithë dhe pranimi bazohet në kualifikimet formale. Baza e përgjithshme për pranimin si student në Art School është përfundimi i suksesshëm i shkollës së fillore ose te keni me shume se 14 vjeç.

§ 4-2. Pranimet e studentëve
Art School është përgjegjës për pranimin në studime.
Zyrtari i Pranimeve organizon pranimin.
Ankesat trajtohen nga Bordi i Ankesave i Art School.

§ 4-3. Aplikimet
Aplikimi për pranim duhet të dorëzohet në formularin e aplikimit ne form te shkruar ne administrat ose nëpërmjet faqes së internetit të Art School. Ju gjithashtu mund te rezervoni nje ulse ne kurs, duke na kontaktuar permes telefonit.Të gjitha informatat relevante për aplikacionin do të dokumentohen. Aplikantëve u kërkohet të vetëdijesohen se çfarë dokumentacioni kërkohet për përpunimin e aplikacionit.

Rregulloret për programin për fëmijë (12 muaj)

Për të mësuar më shumë rreth procesit specifik të pranimeve për programin tuaj, ju rekomandojmë që të caktoni të vizitoni një shkollë të posaçme të diplomuar ose profesionale. Ne sugjerojmë që të lidheni me shkollën ose departamentin tuaj të interesit specifik para kohe.

Rregulloret për programet profesionale (12 muaj)

Për të mësuar më shumë rreth procesit specifik të pranimeve për programin tuaj, ju rekomandojmë që të caktoni të vizitoni një shkollë të posaçme të diplomuar ose profesionale. Ne sugjerojmë që të lidheni me shkollën ose departamentin tuaj të interesit specifik para kohe.

Rregulloret për programet bachelor (3 vite)

Për të mësuar më shumë rreth procesit specifik të pranimeve për programin tuaj, ju rekomandojmë që të caktoni të vizitoni një shkollë të posaçme të diplomuar ose profesionale. Ne sugjerojmë që të lidheni me shkollën ose departamentin tuaj të interesit specifik para kohe.